Allmänna kundvillkor

 1. Omfattning
  Dessa villkor omfattar de tjänster och produkter som tillhandahålls av Busspart Sverige AB och är tillämpliga där så avtalats. Avvikelse från
  dessa villkor är endast giltig då parterna skriftligen avtalat därom.
 2. Priser
  Beställaren ska betala priser och avgifter enligt Avtalet. Avseende administrativa service- och tilläggsavgifter samt i de fall särskilt avtal om
  priser och avgifter saknas gäller Bussparts, vid varje tillfälle, gällande ordinarie prislistor. Utöver kostnad för produkt tillkommer fraktkostnad i
  de fall som Busspart anmodas leverera produkten. Alla priser och avgifter anges exklusive mervärdesskatt.
  Vid skador som utförs genom Beställarens försäkringsbolag faktureras moms och självriskkostnader direkt till Beställaren.
 3. Betalnings- och faktureringsvillkor
  Om inget annat avtalats har Busspart rätt att:
   löpande fakturera Beställaren och Beställaren är skyldig att betala fakturan inom 10 dagar från fakturadatum.
   debitera faktureringsavgift samt dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.
   överlåta fakturan till tredje part.
  Felaktigheter i en faktura från Busspart måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamationen inte gjorts i tid kan felaktigheten inte
  göra gällas mot Busspart. Vid betalningsdröjsmål äger Busspart rätt att inställa fullgörelse av sin prestation. Busspart är inte skyldigt att
  meddela Beställaren vid sådant inställande av fullgörelse.
  Vid skadereparationer förbehåller sig Busspart rättan att fakturera Beställaren reservdelar innan arbetet färdigställts.
 4. Kreditvillkor
  Busspart har rätt att när som helst under den tid som krediten gäller kräva tillräcklig säkerhet av Beställaren för krediten. Busspart får säga
  upp krediten till omedelbart upphörande och utestående fordran till omedelbar betalning om
   Beställaren är i dröjsmål med någon betalning till Busspart
   En säkerhet som Beställaren lämnat till Busspart enligt Bussparts bedömning inte längre är tillräcklig
   Beställaren inte efter Bussparts begäran har lämnat tillräcklig säkerhet eller
   Beställaren har ansökt om eller försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, ställt in sina betalningar eller annars kan befaras vara
  på obestånd eller ha trätt i likvidation.
 5. Leveransvillkor
  Karosseridelar
  Om inget annat avtalats levereras Bussparts produkter enligt Incoterms EXW. Busspart utlovar leverans av produkter inom 2–5 dagar i Sverige
  från beställning om inget annat avtalats. För tjänster som Busspart utför sker leverans enligt överenskommelse med Beställaren vid varje
  beställningstillfälle. Om leverans fördröjs mer än 1 dag utöver ovanstående informeras Beställaren vid beställningstillfället. Vid returer
  beroende på felbeställningar bekostas alla fraktkostnader av Beställaren. Busspart accepterar ej returer av lackerade produkter om inget annat
  avtalats.
  Skadereparationer och tjänster
  För standardbetonade reparationer skall en tidpunkt för leveransen anges redan vid beställningen. I övriga fall skall leveranstiden anges när
  reparationens omfattning är konstaterad. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats skall uppdraget utföras inom en tid som är skälig med
  hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning.
  Vid försäkringsärenden är det Beställarens ansvar att meddela vad som tillhör den, till försäkringsbolaget, anmälda skadan. Det är också
  Beställaren som beordrar igång arbetet.
  Busspart förbehåller sig rätten att påbörja arbetet i samband med leverans av reservdelar vilket kan påverka leveranstiden i sin helhet.
  Busspart är skyldig gentemot Beställarens försäkringsbolag att meddela om skadekostnaden kan överstiga fordonets marknadsvärde och kan i
  dessa fall inte påbörja arbetet utan försäkringsbolagets godkännande. Beställaren kan dock alltid välja att utföra arbetet till egen kostnad.
 6. Leveransförsening
  Vid en eventuell leveransförsening skall Beställaren underrättas och en ny leveranstid avtalas.
  Om ett uppdrag inte påbörjas, framskrider eller avslutas inom överenskommen tid, och detta inte beror på något förhållande på Beställarens
  sida, är Busspart ansvarig för förseningen. Beställaren får då hålla inne betalning som säkerhet för sina krav tills uppdraget är utfört i sin
  helhet, och kräva att Busspart utför uppdraget eller om förseningen är väsentlig häva avtalet.
 7. Beställning av tjänster och produkter
  Beställaren ansvarar för att rätt fakturerings- och leveransuppgifter tydligt framgår vid beställningen. Det skall framgå betalande part,
  beställare, eventuell betalningsreferens, mottagare och mottagaradress samt de produkter och antal som beställs.

Allmänna Kundvillkor Busspart 2022-01-01 2 (3)
Vid beställning av lackerade produkter och tjänster skall även Beställaren förse Busspart med färgkoder specifikt avsedda för lackering.
Beställaren ansvarar för att dess företrädare är behörig att avropa tjänster och produkter från Busspart. Det åligger därmed Beställaren att
informera den eller dem som beställer om eventuella interna beloppsgränser och attesträtter.
Avbeställningar skall göras omgående för att minimera parternas påverkan. Busspart förbehåller sig dock rätten att ta ut full betalning för
redan påbörjat arbete såsom utförda lackeringsarbeten, fraktkostnader, reservdelar och liknande.
Skadereparationer
Vid beställning skall leveransdag/tid anges varvid Busspart avsätter resurser vid det överenskomna datumet. Vid de tillfällen som Beställaren
inte kan inställa sig enligt denna överenskommelse förbehåller sig Busspart rätten att ta ut en avgift för detta.
Vid beställning av skadereparationer mot försäkringsbolag skall Beställaren även förmedla försäkringsbolagets namn, försäkringsbolagets
skadenummer, fordonets registreringsnummer, mätarställning, skadedatum samt eventuell självriskskostnad.

 1. Utförande av tjänster
  Busspart utför tjänster i enlighet med Beställarens beställning. Busspart avgör materialval, produkter och reservdelar om inte Beställaren
  specifikt anger annat i sin beställning. Busspart använder material och metoder som är för ändamålet avsett och väl beprövat eller enligt
  fordonstillverkarens anvisningar.
  Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som pga sitt samband med uppdraget är
  lämpligt att utföra samtidigt, skall Beställarens anvisningar inhämtas. I de fall som Beställaren inte kan nås inom skälig tid får Busspart ändå
  utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade uppdraget eller om det finns särskilda skäl att anta att
  Beställaren önskar få tilläggsarbetet utfört.
 2. Kostnad för förvaring av fordon
  Om ett reparationsuppdrag inte kan påbörjas, trots att Busspart gjort vad som ankommer dem, och som av skadans karaktär medför att
  fordonet måste förvaras debiteras en förvaringskostnad. Vidare debiteras en särskild förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter
  överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr.o.m. den andra vardagen efter det att Beställaren
  har meddelats att fordonet är leveransklart.
  Ovanstående gäller även vid en försäkringsskada. Beställaren kan ha rätt att få ersättning för förvaringskostnaden från sitt försäkringsbolag.
 3. Garantier
  Karosseridelar
  Busspart lämnar full garanti på samtliga produkter avseende hållbarhet, tillräcklig passform och finish och hanterar, i normalfallet, eventuell
  reklamation genom att ersätta den reklamerade produkten med ny eller annan produkt utan kostnad för Beställaren förutsatt att Busspart
  godkänt garanti/reklamation.
  Med hållbarhet och tillräcklig passform avser Busspart att produkten motsvarar originalprodukten.
  Med finish avses att produkten motsvarar en originalprodukt på utsidan men kan variera på dess insida. Lackerade produkter tillåts ha enstaka
  och mindre rinn- eller damm-inslag. Vissa produkter har av rättighetsskäl ändrats och kan därmed avvika från originalprodukten avseende
  utseende men ej passform.
  Skadetjänster
  För lackeringstjänster lämnar Busspart full garanti om ett (1år) för den lack som Busspart applicerar.
 4. Påföljder vid fel
  Skadetjänster
  Busspart åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter det att Beställaren gett Busspart tillfälle till det, kostnadsfritt avhjälpa ett fel i ett utfört arbete.
  Åtagandet gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Busspart i förhållande till felets
  betydelse för Beställaren. Avhjälpandet skall ske inom skälig tid.
 5. Reklamation
  Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Busspart. En reklamation som gäller en förlorad eller skadad produkt
  ska göras utan oskäligt uppehåll från det att förlusten eller skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Detta gäller även för reklamationer av
  produkter med bristfällig passform och finish. Därvid gäller särskilt följande.
  Vid skada som är synlig ska reklamation göras omedelbart vid försändelsens mottagande till info@busspart.se eller på telefon 031-211 331.
  Förseningar ska reklameras inom sju arbetsdagar från den dag försändelsen mottagits.
  Vid minskning eller skada som inte är synlig ska reklamation göras inom sju arbetsdagar från försändelsens mottagande. Sker inte detta
  åligger det den som reklamerar att visa att skadan eller minskningen inträffat före mottagandet.
  Reklamationer kan inte göras senare än sex månader från leverans. Beställaren skall på Bussparts bekostnad vara beredd att skicka den
  reklamerade produkten till Busspart.

Allmänna Kundvillkor Busspart 2022-01-01 3 (3)

 1. Ansvar
  Beställaren förbinder sig att hålla Busspart skadeslös för alla kostnader och all övrig skada som åsamkas Beställaren med anledning av
  Beställarens utnyttjande av produkter i strid med Avtalet.
  Ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar
  Busspart är fri från ansvar om felet eller bristen i tjänsten eller produkten beror på omständighet utanför Bussparts kontroll som Busspart inte
  skäligen kunde förväntas ha räknat med då tjänsten eller produkten tillhandahölls och vars följder Busspart inte skäligen kunde ha undvikit
  eller övervunnit.
  Bussparts ansvar är begränsat till den ersättning som Beställaren erlagt för tjänsten under den faktureringsperiod skadan inträffade.
  Busspart ansvarar inte i något fall för uppkomna indirekta skador eller följd-skador, t ex utebliven handelsvinst, stilleståndskostnader, förlorad
  marknad eller annan liknande skada eller förlust.
  Vid lackering ansvarar inte Busspart, generellt sett, för underlaget som över tid kan påverka topplackens egenskaper och utseende över tid.
  Busspart skall inte bära ansvar för någon av de tjänster eller produkter som skadats eller har brister genom yttre påverkan.
  Ansvar för fordon
  Busspart ansvarar för att fordonet inte skadas medan det är under arbete. Busspart går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror
  på försummelse från Bussparts sida eller vid omständigheter som Busspart inte kunnat förutse. För föremål som är kvarlämnade i fordonet
  och inte hör till den normala utrustningen ansvarar Busspart endast om ett särskilt avtal om detta har träffats. Bussparts ansvar upphör när
  fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till Beställaren eller när fordonet på Beställarens begäran har ställts på en
  överenskommen plats.
  Vid tillfällen där Busspart, mot betalning eller ej, åtagit sig att transportera fordonet till/från Busspart övergår ansvaret på Busspart när nycklar
  och fordonet överlämnats. Busspart skall utföra transporten enligt gällande regler och föreskrifter där Beställaren på anmodan skall
  tillhandahålla fordonsspecifik information som kan anses vara nödvändig för fordonets nyttjande. Om inget annat avtalats skall alla eventuella
  kostnader i samband med transporten såsom drivmedelskostnader, eventuella vägavgifter samt skador bekostas av Beställaren om Busspart
  kan anses ha utfört transporten så som ankommer dem.
 2. Sekretess
  Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som part
  mottagit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet i de fall part enligt lag är
  skyldig att lämna information till myndighet.
 3. Force Majeure
  Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet
  av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav.
  Såsom befriande omständighet ska anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på
  arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna
  ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp avtalet
  till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.
 4. Tvist
  Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras genom skiljedom administrerat vid Göteborgs handelskammares skiljedomsinstitut.
  Skiljedomstolens regler för förenklat skiljeförfarande skall tillämpas om inte skiljedomstolen med beaktande av målets svårighetsgrad,
  tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att regler för Göteborgs handelskammares skiljedomstol skall tillämpas på
  förfarandet. Skiljedomstolen skall få bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Busspart äger dock rätten att föra talan
  i allmän domstol beträffande förfallen fordran. Svensk rätt tillämpas. Beslutet eller tilldelning av skiljedomaren skall vara bindande för parterna
  och skall verkställas av dom in i en behörig domstol.
 5. Uppsägning av Avtal i förtid
  Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i följande fall.
   Motparten har väsentligt brustit i att fullgöra sina skyldigheter och har inte inom skälig tid efter påpekande rättat till bristen.
   Motparten har trätt i likvidation, ansökt om eller försatts i konkurs, inlett förfarande om företagsrekonstruktion, inlett
  ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller kan annars befaras vara på obestånd.
   Motparten är i dröjsmål med betalning i mer än tio dagar efter förfallodagen och har inte inom skälig tid efter på-pekande rättat till
  bristen.
  Om Avtalet sägs upp i förtid av Busspart i enlighet med denna punkt berättigar det inte Beställaren till återbetalning av erlagda betalningar. Alla
  produkter som ej betalats tillhör Busspart och skall sändas tillbaka till Busspart utan skäligt uppehåll. Om Avtalet sägs upp i ordinarie ordning
  återbetalas erlagda avgifter för en tjänst eller produkt i den mån avgifterna belöper på tiden efter det att Avtalet upphört för den tjänsten.
Updating…
 • Inga produkter i varukorgen.